Beleidsplan

Oprichting

Stichting Wereldogen is op 6 juni 2019 opgericht door Rina Koekoek, Denise Doldersum en Danique Doldersum. Bestuursleden zijn Rina Koekoek (voorzitter) Kim Ehrenburg (secretaris)  Laura Kroesen ( penningmeester).

 

Onze missie

Elk kind heeft recht op goed zicht in welke samenleving hij of zij woont. Goed zicht leidt namelijk tot goede ontwikkeling, ontwikkeling van het kind in de maatschappij. Onderzoek heeft aangetoond dat er 100000 slechtzienden zijn in ontwikkelingslanden. Kinderen zijn de toekom, die willen wij graag het eerst helpen. Wij hebben daarom gekozen om in samenwerking met Stichting Docenten voor Africa kinderen weer goed zicht te geven in de armste delen van Zuid-Afrika.

 

Doelstelling Stichting Wereldoogen

Het bieden van goed zicht aan de kansarme kinderen met name in Zuid-Afrika door middel van een bril. Kinderen goed zicht te bieden en daardoor een beter toekomstperspectief krijgen. Het bieden van oogmetingen en brillen.

 

Waarom brillen?

Mensen met slecht zicht zijn beperkt in ontwikkeling en zijn afhankelijk van andere mensen ze kunnen zelf niet goed functioneren.

 

Locatie projecten Phalaborwa, provincie Limpopo Zuid-Afrika

In het noorden van Zuid-Afrika ligt in het "laagveld" het stadje Phalaborwa en bij dit stadje is Stichting Docenten van Afrika nauw betrokken.

 

De wens van deze stichting bestond al langer om een positieve impact te kunnen maken in deze indrukwekkende omgeving die alle ondersteuning goed kan gebruiken. De stichting werkt nauw samen met lokale organisaties die zich eveneens inzetten voor de ontwikkeling van lokale gemeenschap Phalaborwa. Door samen te werken weten ze wat er zich allemaal afspeelt en vooral waar behoefte aan is. Zo ook brillen. In de omgeving is er geen oog zorg aanwezig. Daarom wil Stichting Wereldoogen een steentje bijdragen aan de behoeften en ontwikkelingen van de kinderen in Phalaborwa.

 

Phalaborwa-demografische en economische achtergrond

Er wonen in een omtrek van 15 km rond Phalaborwa 150.000 mensen, veelal in traditionele gemeenschappen en townschips. De werkeloosheid en armoede is zeer hoog in deze gemeenschappen, De regio kent een werkloosheid van bijna 47% en Limpopo is de armste provincie in Zuid-Afrika. Veel mensen met een baan verdienen nauwelijks genoeg om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Dat beperkt ze natuurlijk enorm in hun mogelijkheden.

 

Doelgroep van onze projecten in Phalaborwa

De doelgroep waarop we ons richten zijn de kinderen van 7 t/m 18 jaar oud van de zogenaamde 'no fee schools' Deze basisscholen, dagbesteding projecten en middelbare school staan onder controle van de lokale overheid. De ouders van deze kinderen kunnen geen schoolgeld betalen met als gevolg dat deze scholen alleen basis faciliteiten bieden die door de overheid word gefinancierd. In de praktijk betekent dit overvolle klassen, weinig schoolmateriaal en helemaal geen oog zorg, veel uitval van leerlingen in het eigen onderwijs.

 

Plan van aanpak

Om onze doelstelling te realiseren is het volgende nodig:

 

- Opticiens en optometristen die als vrijwilliger meegaan en die daar zorgvuldig de oogmetingen doen bij de kinderen.

- Opticiens die brillen willen doneren

- Sponsoren die mogelijk maken dat de vrijwilligers daar kunnen komen en bed brood en bad krijgen

 

Samenwerking

Samenwerking met Docenten van Afrika is voor Stichting Wereldoogen belangrijk omdat we zo makkelijker toegang krijgen tot onze doelgroep.

 

Organisatie stichting

De interne organisatie van Stichting Wereldoogen is zo opgebouwd om professioneel te kunnen handelen. En wil graag het ANBI status krijgen en behouden om aantrekkelijker te worden voor donateurs en partners. Hiervoor het volgend: Het beheer van ons vermogen is in eigen beheer en wordt door de penningmeester verzorgd. Deze zal de financiele stand van zaken communiceren tijdens elke bestuursvergadering. Tijdens de uitvoering van een project en na afronding hiervan zal de stichting verantwoording afleggen over de resultaten van het project en de besteding van geld en middelen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

English 

Establishment

Stichting Wereldogen was founded on 6 June 2019 by Rina Koekoek, Denise Doldersum and Danique Doldersum. Board members are Rina Koekoek (chairman) Kim Ehrenburg (secretary) Laura Kroesen (treasurer).

 

Our mission

Every child has the right to a good view of the society in which he or she lives. Good vision leads to good development, development of the child in society. Research has shown that there are 100,000 visually impaired people in developing countries. Children are the future, we want to help them first. That is why we have chosen, in cooperation with the Stichting Docenten voor Africa (Teachers for Africa Foundation), to give children a good insight into the poorest parts of South Africa again.

 

Objectives Stichting Wereldoogen

Providing good vision to the underprivileged children, especially in South Africa, by means of glasses. To provide children with good vision and thus get a better future perspective. Offering eye measurements and glasses.

 

Why glasses?

People with poor vision have limited development and are dependent on other people.

 

Location projects Phalaborwa, province of Limpopo South Africa

 In the north of South Africa in the "low field" lies the town of Phalaborwa and the African Teachers' Foundation is closely involved in this town.

 

The wish of this foundation already existed for a long time to be able to make a positive impact in this impressive environment that needs all the support it can get. The foundation works closely with local organisations that are also committed to the development of local community Phalaborwa. By working together, they know what is going on and, above all, what is needed. This includes glasses. There is no eye care in the area. That is why Stichting Wereldoogen wants to contribute to the needs and developments of the children in Phalaborwa.

Phalaborwa demographic and economic background

Within a radius of 15 km around Phalaborwa, 150,000 people live, mostly in traditional communities and townships. Unemployment and poverty is very high in these communities, the region has an unemployment rate of almost 47% and Limpopo is the poorest province in South Africa. Many people with a job barely earn enough to support themselves. This, of course, severely limits their possibilities. Target group of our projects in Phalaborwa The target group we focus on are the children from 7 to 18 years old from the so-called 'no fee schools'. These primary schools, day care projects and secondary school are under the control of the local government. The parents of these children can not pay school fees with the result that these schools only offer primary facilities that are financed by the government. In practice, this means overcrowded classes, little school material and no eye care at all, a lot of pupils dropping out of their own education.

 

Plan of action

In order to achieve our objective, the following is required:

  • Opticians and optometrists who volunteer and carefully measure the eyes of the children.
  • Opticians who want to donate glasses
  • Sponsors that allow the volunteers to get there and get bed bread and bath

 

Collaboration

Collaboration with teachers from Africa is important for Stichting Wereldoogen because it gives us easier access to our target group.Organisation of the foundation The internal organisation of Stichting Wereldoogen is thus designed to be able to act professionally.

And would like to get and keep the ANBI status in order to become more attractive for donors and partners. The management of our assets is under our own management and is taken care of by the treasurer. The treasurer will communicate the financial state of affairs during each board meeting. During the execution of a project and after its completion, the foundation will account for the results of the project and the spending of money and resources. The foundation does not intend to make a profit.